Privacy Statement

Inleiding
Hypnotherapist Bonaire neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hypnotherapistbonaire.com

Wat is Hypnotherapist Bonaire?
Hypnotherapist Bonaire is onder deel van OptiAdvies BV, Hypnotherapist Bonaire, kantoorhoudende te Kaya Jasinto #28, 0000 NN Kralendijk, Bonaire, Netherlands Antilles, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10537. Tjaakolina ten Have is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnotherapist Bonaire de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Hypnotherapist Bonaire jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hypnotherapist Bonaire persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hypnotherapist Bonaire voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hypnotherapist Bonaire worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie doeleinde:
Het maken van een goede anamnese en minimaal verslag van de sessie op papier voor goede opvolging.

Gegevens:
Voor hypnotherapie behandelingen is het, naast de NAW-gegevens, bijvoorbeeld nodig om van de cliënt te weten met welke hulpvraag hij/zij komt, of er in de reguliere zorg andere oorzaken voor de klachten zijn uitgesloten en of hij/zij eerdere ervaringen heeft met hypnotherapie om zorgvuldig te werk te kunnen gaan en de behandelingen gericht in te zetten. Er wordt minimaal dossier bijgehouden over de ingezette technieken en suggesties of gebruikte scripts om eventuele vervolgsessies een goede opvolging te laten zijn.

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Hypnotherapist Bonaire heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Hypnotherapist Bonaire over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hypnotherapist Bonaire. Je kunt verzoeken dat Hypnotherapist Bonaire je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking:

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Hypnotherapist Bonaire de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hypnotherapie Bonaire of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hypnotherapist Bonaire te verkrijgen. Hypnotherapist Bonaire zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hypnotherapist Bonaire je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hypnotherapist Bonaire:

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hypnotherapistbonaire.com Hypnotherapist Bonaire zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hypnotherapist Bonaire een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hypnotherapist Bonaire je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:

Het kan zijn dat Hypnotherapist Bonaire verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hypnotherapist Bonaire je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@hypnotherapistbonaire.com Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hypnotherapist Bonaire jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hypnotherapistbonaire.com Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.